فرهنگ حقوق

insurance policy

سند بیمه

فرهنگ مالی

insurance policy

بیمه‌نامه

فرهنگ جامع

insurance policy

بيمه نامه ،قرارداد بيمهقانون ـ فقه : سند بيمهبازرگانى : بيمه نامه

written contract or certificate of insurance(n)

Synonyms: insurance insurance policy policy

Hyponyms: floater floating policy

Hypernyms: contract

Examples: you should have read the small print on your policy