بیمه

بیمه

بيمه ، حق بيمه ، پول بيمه.

بيمه . حق بيمه . پول بيمه

امتياز مطمئن ،حق بيمه ،پول بيمهقانون ـ فقه : بيمهروانشناسى : بيمهبازرگانى : بيمهورزش : ذخيره مطمئن

فرهنگ لغات عمومي
بیمه،حق بیمه،پول بیمه
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
بیمه
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
بیمه
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
بیمه
فرهنگ لغات مديريت
بیمه
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بیمه
فرهنگ لغات روانشناسي
بیمه
فرهنگ لغات علوم سياسي
بیمه
فرهنگ لغات حسابداري
بیمه
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
بیمه
فرهنگ لغات تربيت بدني
امتیاز مطمئن ، ذخیره مطمئن

علوم سیاسی:
a lapsed insurance policy
بیمه‌نامه منقضی‌شده
عمومی :
accident insurance
بیمه حوادث ، بیمه تصادفات
مهندسی مکانیک:
accident insurance
بیمه حوادث
مهندسی صنایع:
accident insurance
بیمه حوادث
حقوق :
accident insurance
بیمه تصادف
اقتصاد :
accounts receivable insurance
بیمه حساب بدهکاران
حسابداری:
accounts receivable insurance
بیمه حساب بدهکاران
مدیریت :
against all risks insurance
بیمه تمام خطر
حقوق :
against all risks insurance
بیمه تمام خطر
اقتصاد :
agreed value of the subject matter of an insurance
ارزش مورد قبول موضوع یک بیمه
حسابداری:
agreed value of the subject matter of an insurance
ارزش مورد قبول موضوع یک بیمه
کشاورزی:
agricultural insurance
بیمه کشاورزی
اقتصاد :
all loss insurance
بیمه کل خسارت
حسابداری:
all loss insurance
بیمه کل خسارت
عمومی :
all risk insurance
بیمه تمام حوادث
اقتصاد :
all risk insurance
بیمه تمام حوادث
مدیریت :
all risk insurance
بیمه تمام خطرات
حقوق :
all risk insurance
بیمه تمام خطرات
حسابداری:
all risk insurance
بیمه تمام حوادث
عمومی :
all risk insurance policy
بیمه نامه تمام خطر
بازرگانی:
all risk insurance policy
بیمه نامه تمام خطر
مدیریت :
all-loss insurance
بیمه کل خسارات
عمومی :
all-risk insurance
بیمه تمام خطر ، بیمه ای که تمام خطرات را در بر میگیرد
بازرگانی:
all-risk insurance
بیمه تمام خطر
مهندسی صنایع:
all-risks insurance
بیمه تمام خطر
اقتصاد :
annuity insurance
بیمه مستمری سالانه
مدیریت :
annuity insurance
بیمه مستمری سالانه
حقوق :
annuity insurance
بیمه مستمری سالانه
حسابداری:
annuity insurance
بیمه مستمری سالانه
اقتصاد :
aviation insurance
بیمه هواپیمایی
حسابداری:
aviation insurance
بیمه هواپیمایی
عمومی :
blanket insurance
بیمه کلی
مهندسی صنایع:
blanket insurance
بیمه جامع، بیمه کلی
اقتصاد :
blanket insurance
بیمه کلی
مدیریت :
blanket insurance
بیمه کلی
حقوق :
blanket insurance
بیمه کلی
حسابداری:
blanket insurance
بیمه کلی
علوم سیاسی:
bogus insurance claim
تقاضای حق بیمه جعلی
مدیریت :
burglary and theft insurance
بیمه سرقت
اقتصاد :
burglary insurance
بیمه بر ضد دزدی
حسابداری:
burglary insurance
بیمه بر ضد دزدی
اقتصاد :
business insurance
بیمه تجاری
حسابداری:
business insurance
بیمه تجاری
مدیریت :
business interruption insurance
بیمه توقف بازرگانی
اقتصاد :
business-interruption insurance
بیمه توقف عملیات به علت حادثه مورد بیمه
حقوق :
business-interruption insurance
بیمه توقف عملیات بازرگانی
حسابداری:
business-interruption insurance
بیمه توقف عملیات به علت حادثه مورد بیمه
عمومی :
c.i.f (cost , insurance , freight)
سیف (قیمت کالا باضافه هزینه بیمه و حمل)
عمومی :
c.i.f (cost , insurance , freight)
سیف (قیمت کالا باضافه هزینه بیمه و حمل)
عمومی :
cargo insurance
بیمه محموله ، بیمه بار
بازرگانی:
cargo insurance
بیمه محمولات
بازرگانی:
cargo insurance
بیمه بار
مدیریت :
cargo insurance
بیمه باربری

promise of reimbursement in the case of loss; paid to people or companies so concerned about hazards that they have made prepayments to an insurance company(n)

Synonyms: insurance

Hyponyms: assurance automobile insurance business interruption insurance car insurance coinsurance fire insurance group insurance hazard insurance health insurance liability insurance life assurance life insurance malpractice insurance reinsurance self-insurance term insurance

Hypernyms: protection security

written contract or certificate of insurance(n)

Synonyms: insurance insurance policy policy

Hyponyms: floater floating policy

Hypernyms: contract

Examples: you should have read the small print on your policy

protection against future loss(n)

Synonyms: indemnity insurance

Hypernyms: protection shelter

Insurance is a means of protection from financial loss in which, in exchange for a fee, a party agrees to compensate another party in the event of a certain loss, damage, or injury. It is a form of risk management, primarily used to hedge against the risk of a contingent or uncertain loss.