فرو ننشاندنى ،پامال نشدنى ،موقوف نشدنى

فرهنگ لغات عمومي
فرو ننشاندنی،پامال نشدنی،موقوف نشدنی