شکست ناپذيري .دشوار گيري .عدم امادگي براي از ميان برداشتن

فرهنگ جامع

insuperability

شکست ناپذيرى ،دشوار گيرى ،عدم امادگى براى از ميان برداشتن

فرهنگ جامع

insuperability

فرهنگ لغات عمومي
شکست ناپذیری،دشوار گیری،عدم امادگی برای از میان برداشتن