ورزش : ناسزاگويى

فرهنگ لغات عمومي
توهین،بی احترامی،خواری،بدحرفی،فحش،حمله
فرهنگ لغات تربيت بدني
ناسزاگویی

واژه های نزدیک