انسولین ، هورمونی است پورتئینی و ضد دیابت که در یاخته های جزایر لانگرهانس لوز المعده ساخته شده و بداخل خون ترشح می شود . عمل این ماده...

انسولين.

انسولين

انسولينروانشناسى : انسولين

فرهنگ لغات عمومي
انسولین
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
انسولین
فرهنگ لغات دامپزشکي
آزمایشات مزرعه ای
فرهنگ لغات پزشکي
انسولین ، هورمونی است پروتئینی و ضد دیابت که در یاته های جزایر لانگرهانس لوزالمعده ساخته شده و بداخل خون ترشح میشود ، عمل این ماده تنظیم متابلیسم مواد قندی میباشد ، از اثر درمانی این ماده در انواعی از دیابت استفاده میشود . انسولین روی و گلوبین . ‎ globin zinc i انسولینی است که با اضافه کردن روی و گلوبین خون گاو تغییر شکل داده شده است . انسولینی است خنثی و بلوری که . ‎ NPH i دارای اثر دو گانه سریع و طولانی میباشد ، این انسولین را از اضفه کردن پروتامین به انسولین روی بدست میاروند . انسولین روی . ‎ protamine zinc i و پروتامین ، انسولینی است که از اضافه کردن کلرور روی و پروتامین حاصل از اسپرم یا بیضه بالغ بسیاری از ماهیها به انسولین معمولی بدست میاید . انسولین نظم ، ماده فعاله جزایر . ‎ regular i لانگرهانس لوزالمعده حیواناتی مثل گاو و خوک میباشد که بصورت محلول استریل و اسیدی وجود دارد .
فرهنگ لغات روانشناسي
انسولین
فرهنگ لغات علوم پايه
انسولین
فرهنگ لغات تربيت بدني
انسولین

عمومی :
insulin coma therapy
درمان با اغماء انسولینی

hormone secreted by the isles of Langerhans in the pancreas; regulates storage of glycogen in the liver and accelerates oxidation of sugar in cells(n)

Synonyms: insulin

Hyponyms: humulin lente iletin lente insulin recombinant human insulin

Hypernyms: endocrine hormone hypoglycaemic agent hypoglycemic agent internal secretion

Insulin is a peptide hormone produced by beta cells of the pancreatic islets encoded in humans by the INS gene. It is considered to be the main anabolic hormone of the body. It regulates the metabolism of carbohydrates, fats and protein by promoting the absorption of glucose from the blood into liver, fat and skeletal muscle cells. In these tissues the absorbed glucose is converted into either glycogen via glycogenesis or fats (triglycerides) via lipogenesis, or, in the case of the liver, into both. Glucose production and secretion by the liver is strongly inhibited by high concentrations of insulin in the blood. Circulating insulin also affects the synthesis of proteins in a wide variety of tissues. It is therefore an anabolic hormone, promoting the conversion of small molecules in the blood into large molecules inside the cells. Low insulin levels in the blood have the opposite effect by promoting widespread catabolism, especially of reserve body fat.

فرهنگ دارویی

انسولین - رگولار 100 واحد/م ل 10 م ل هیومن ویال

موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.
هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.
نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.

فرهنگ دارویی

انسولین-شفا 70/30 ویال

موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.
هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.
نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.
موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.
هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.
نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.

فرهنگ دارویی

انسولین-شفا م ل/100حجمی ویال

موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.
هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.
نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.
موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.
هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.
نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.
موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.
هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.
تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.
نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.