عایق

عايق‌

عایق کردن

نارسانا

مقره ، بندآور ، عايق ، جدا کننده ، عايق کننده.عايق .

مقره . بنداور . عايق . جدا کننده . عايق کننده

ايزولاتور،غيرهادى ،جسم عايق ماده عايق ،مقره ،بنداور،جدا کننده ،عايق کنندهعلوم مهندسى : مقرهالکترونيک : مقرهمعمارى : نارساناشيمى : نارساناعلوم هوايى : عايقعلوم نظامى : عايق کننده روکش عايق

فرهنگ لغات عمومي
مقره،بند اور،عایق
فرهنگ لغات رايانه
[عایق] ماده ای که خاصیت رسانایی الکتریکی بسیار کمی دارد و اغلب نیز غیر رسانا نامیده میشود. عایقها برای جدا کردن عناصر یک مدار الکترونیکی و جلوگیری از عبور جریان الکتریکی از مسیرهای غیر مجاز، استفاده میشود. لاستیک، شیشه ، سرامیک و پلاستیک از عایقهای خوب هستند. مقایسه کنید با ‎ conductor ، ‎. semiconductor
فرهنگ لغات الکترونيک
نارسانا
فرهنگ لغات مکانيک
ماده عایق
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
نارسانا
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
عایق
فرهنگ لغات علوم پايه
عایق‌کننده (الکتریسیته)

برق قدرت و مخابرات:
aerial insulator
نارسانای آنتن
برق قدرت و مخابرات:
base insulator
مقره پایه
عمومی :
battery insulator
عایق باتری ، میانگیر باتری
برق قدرت و مخابرات:
battery insulator
عایق باتری
برق قدرت و مخابرات:
bell – shaped insulator
مقره زنگوله‌ای
برق قدرت و مخابرات:
bell insulator
مقره زنگوله‌ای
برق قدرت و مخابرات:
bus- bar insulator
ایزولاتور شمشهای برق
برق قدرت و مخابرات:
bushing insulator
مقره عبور
برق قدرت و مخابرات:
cable sheath insulator
عایق پوشش کابل
برق قدرت و مخابرات:
cap – and – pin insulator
مقره اتکایی
عمومی :
cap & cone insulator
مقره کاس و گوژ
برق قدرت و مخابرات:
cap & cone insulator
مقره کاو و گوژ
برق قدرت و مخابرات:
ceramic insulator
مقره سرامیک
برق قدرت و مخابرات:
chain insulator
زنجیر مقره
برق قدرت و مخابرات:
cleat insulator
پایانه عایق

a material such as glass or porcelain with negligible electrical or thermal conductivity(n)

Synonyms: dielectric insulator nonconductor

Hyponyms: bushing glass wool mineral wool rock wool

Hypernyms: material stuff

Antonyms: conductor

Insulator may refer to:

  • Insulator (electricity), a substance that resists electricity
    • Pin insulator, a device that isolates a wire from a physical support such as a pin on a utility pole
    • Strain insulator, a device that is designed to work in mechanical tension to withstand the pull of a suspended electrical wire or cable
  • Insulator (genetics), an element in the genetic code
  • Thermal insulation, a material used to resist the flow of heat
  • Building insulation, the material used in building construction to prevent heat loss
  • Mott insulator, a type of electrical insulator
  • Topological insulator, a material that behaves as an insulator in its interior while permitting the movement of charges on its boundary