فرهنگ جامع

insulation testing apparatus

دستگاه ازمايش عايق بندى ،دستگاه اندزه گيرى عايق بندىعلوم مهندسى : عايق سنج