فرهنگ برق

insulation resistance

مقاومت عایق مقاومت الکتریکی بین دورسانا که توسط یک ماده عایق از هم جدا شده اند.

فرهنگ جامع

insulation resistance

مقاومت عايق بندىعلوم مهندسى : مقاومت الکتريکى مقاومت ايزولاسيونالکترونيک : مقدار مقاومت نارسانا