فرهنگ جامع

insulated instrument transformer

علوم مهندسى : ترانسفورماتور عايق کننده ترانسفورماتور اندازه گيرى عايق شده