فرهنگ برق

insulated wire

سیم عایق شده

سيم روپوش دار . سيم عايق دار

فرهنگ جامع

insulated wire

سيم لعابدار،سيم عايقعلوم مهندسى : سيم روکش دار