عایق کردن

عایق کردن

عایق کردن

جدا کردن ، مجزا کردن ، روپوش دار کردن ، با عايق مجزا کردن، بصورت جزيره درآوردن.عايق کردن .

عايق کردن ،سيم را لحيم کردن ،جدا کردن مجزا کردن ،جدا کردن ،روپوش دار کردن ،با عايق مجزا کردن ،بصورت جزيره دراوردنعلوم مهندسى : عايق کردنالکترونيک : عايق سازىمعمارى : عايقکارىعلوم نظامى : عايق کردن

protect from heat, cold, or noise by surrounding with insulating material(v)

Synonyms: insulate

Hyponyms: soundproof weatherstrip

Hypernyms: alter change modify

Examples: We had his bedroom insulated before winter came

place or set apart(v)

Synonyms: insulate isolate

Hyponyms: cloister ghettoise ghettoize maroon quarantine seclude segregate sequester sequestrate withdraw

Hypernyms: discriminate separate single out

Examples: They isolated the political prisoners from the other inmates