جزيره بودن ، انزوا.

جزيره بودن . انزوا

جزيره بودن ،انزوا

فرهنگ لغات عمومي
تنگ نظری،کوته فکری،محدویت،جزیره نشینی،وابستگی به جزیره حالت جزیره ای

the state of being isolated or detached(n)

Synonyms: detachment insularism insularity insulation

Hypernyms: isolation

Examples: the insulation of England was preserved by the English Channel

واژه های نزدیک