فرهنگ حقوق

insubordinate

متمرد ، غیرتابع ، مستقل

نا فرمان ، گردن کش ، سرکش .

نا فرمان . گردن کش . سرکش

فرهنگ جامع

insubordinate

نافرمان ،نا فرمان ،گردن کش ،سرکشعلوم نظامى : سرخود

فرهنگ جامع

insubordinate

فرهنگ لغات عمومي
نافرمان،گردن کش،سرکش
فرهنگ لغات حقوق و فقه
سرکش
فرهنگ لغات علوم سياسي
سرکش

not submissive to authority(a)

Synonyms: insubordinate

Examples: a history of insubordinate behavior insubordinate boys

Antonyms: subordinate

Similar: contumacious disobedient mutinous rebellious unruly

disposed to or engaged in defiance of established authority(a)

Synonyms: insubordinate resistant resistive

Similar: defiant noncompliant