عقيده بلزوم سودمندي هر چيز.عقيده باينکه راستي بايدوسيله سازباشد

فرهنگ جامع

instrumentalism

روانشناسى : وسيله گرايى

فرهنگ جامع

instrumentalism

فرهنگ لغات عمومي
عقیده بلزوم سودمندی هر چیز،عقیده باینکه راستی بایدوسیله سازباشد
فرهنگ لغات مديريت
اصالت سودمندی
فرهنگ لغات روانشناسي
وسیله گرایی
فرهنگ لغات فلسفه
ابزار گرایی ، نظریه اصالت وسیله

a system of pragmatic philosophy that considers idea to be instruments that should guide our actions and their value is measured by their success(n)

Synonyms: instrumentalism

Hypernyms: pragmatism

In philosophy of science and in epistemology, instrumentalism is a methodological view that ideas are useful instruments, and that the worth of an idea is based on how effective it is in explaining and predicting phenomena. According to instrumentalists, a successful scientific theory reveals nothing known either true or false about nature's unobservable objects, properties or processes. Scientific theory is merely a tool whereby humans predict observations in a particular domain of nature by formulating laws, which state or summarize regularities, while theories themselves do not reveal supposedly hidden aspects of nature that somehow explain these laws. Instrumentalism is a perspective originally introduced by Pierre Duhem in 1906.