فرهنگ جامع

instrumental variable

متغير ابزارىبازرگانى : متغير وسيله