فرهنگ عمران

instrumental error

اشتباه اسبابی

فرهنگ معماری

instrumental error

اشتباه اسبابی

فرهنگ جامع

instrumental error

علوم مهندسى : خطاى دستگاه اندازه گيرىشيمى : خطاى دستگاه