فرهنگ جامع

instrument transformer

علوم مهندسى : ترانسفورماتور اندازه گيرىالکترونيک : مبدل سنجه ها