فرهنگ جامع

instrument of assignment

سند واگذارىبازرگانى : سند واگذارى ،سند انتقال