فرهنگ برق

instrument landing

فرود ابزاری فرود هواپیما به کمک سیستم فرود ابزاری .

فرهنگ جامع

instrument landing

فرود کورعلوم نظامى : فرود با استفاده از دستگاههاى کنترل هواپيما و برج مراقبت

an aircraft landing made entirely by means of instruments(n)

Synonyms: instrument landing

Hypernyms: aircraft landing airplane landing

واژه های نزدیک