فرهنگ جامع

instrument direction

سمت اندازه گيرى شدهعلوم نظامى : سمت زاويه ياب