ابزار ، دستگاه 1. وسیله ای برای اندازه گیری و گاهی ثبت و کنترل مقدار کمیت مورد مشاهده . عبارت ابزار معمولاً به ترکیبی از یک سنجه و مدارهای حا

ابزار ، وسیله

ابزار

آلت

وسیله

اسباب، وسیله یا دستگاه

امان نامه ، سند

ابزار ( انواع اوراق سهام، قرضه، و ...، اصطلاحاً ابزار مالی ) negotiable instrument

ابزار

الت . اسباب . ادوات . وسيله . سند

اپارات ،مستند،دستگاه ،دوربين يا زاويه ياب ،الات دقيق ،ابزار،الت ،اسباب ،ادوات ،وسيله ،سندعلوم مهندسى : وسيله دستگاه اندازه گيرىکامپيوتر : سندعمران : وسيلهمعمارى : ابزارقانون ـ فقه : وسيلهشيمى : دستگاهروانشناسى : دستگاهبازرگانى : وسيله ،حربهعلوم نظامى : الات اندازه گيرى

فرهنگ لغات عمومي
الت،اسباب،ادوات،وسیله،سند،نوشته،دستاویز،ساز درست کردن
فرهنگ لغات رايانه
سند
فرهنگ لغات الکترونيک
وسیله
فرهنگ لغات عمران و معماري
وسیله
فرهنگ لغات مکانيک
وسیله دستگاه اندازه گیری
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
ابزار، سند، وسیله، آلت، سنجه، اسباب، دستگاه، راهنمای علائم، وسیله پرداخت
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
دستگاه
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
وسیله
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
ابزار
فرهنگ لغات مديريت
سند
فرهنگ لغات حقوق و فقه
سند یا ادعانامه
فرهنگ لغات دامپزشکي
ابزار
فرهنگ لغات پزشکي
اسباب ، وسیله یا دستگاه
فرهنگ لغات روانشناسي
دستگاه
فرهنگ لغات علوم سياسي
وطیله
فرهنگ لغات حسابداري
ابزار
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
آلت اندازه‌گیری
فرهنگ لغات علوم پايه
دستگاه

عمومی :
a four stringed instrument
سازچهارسیمه
عمومی :
a monophonous instrument
آلت موسیقی که در یک زمان بیش از یک صدا نمی دهد
عمومی :
a musical instrument
الت موسیقی ، ساز
مهندسی کامپیوتر:
ac instrument
اسباب «ای سی»
برق قدرت و مخابرات:
accessory instrument
وسیله یدکی
حقوق :
accusatory instrument
مدرک
حقوق :
action outside the instrument
دعوای خارج از سند
عمومی :
alternating current instrument
سنجه جریان متناوب
برق قدرت و مخابرات:
alternating current instrument
سنجه جریان متناوب
حقوق :
ambiguity of alanguage of legal instrument
ابهام در بیان یک سند قضایی
برق قدرت و مخابرات:
amplitude – measuring instrument
دستگاه سنجش دامنه
برق قدرت و مخابرات:
aperiodic instrument
دستگاه اندازه‌گیری با میرایی غیرتناوبی
برق قدرت و مخابرات:
astatic instrument
دستگاه اندازه‌گیری آستاتیک
حقوق :
battle instrument
سند در وجه حامل
اقتصاد :
bearer instrument
ابزار در وجه حامل
مدیریت :
bearer instrument
سند در وجه حامل
حسابداری:
bearer instrument
ابزار در وجه حامل
برق قدرت و مخابرات:
bimetallic – instrument
دستگاه دوفلزی
برق قدرت و مخابرات:
burden of an instrument transformer
بار کلّ آمپرگردان
برق قدرت و مخابرات:
calibration instrument
وسیله کالیبراسیون
برق قدرت و مخابرات:
center zero instrument
دستگاه اندازه‌گیری با درجه‌بندی متقارن
برق قدرت و مخابرات:
check instrument
دستگاه کنترل
برق قدرت و مخابرات:
compensated instrument transformer
ولتگردان سنجشی تعدیل شده
مهندسی کامپیوتر:
computer musical instrument
آلت موسیقی کامپیوتری
برق قدرت و مخابرات:
conductive measuring instrument
دستگاه سنجش رسانایی
برق قدرت و مخابرات:
constant of a measuring instrument
ثابت دستگاه اندازه‌گیری

a device that requires skill for proper use(n)

Synonyms: instrument

Hyponyms: analyser analyzer arm cauterant cautery drafting instrument engine extractor instrument of execution instrument of punishment measuring device measuring instrument measuring system medical instrument navigational instrument optical instrument plotter scientific instrument sonograph surveying instrument surveyor's instrument tracer weapon weapon system whip

Hypernyms: device

equip with instruments for measuring, recording, or controlling(v)

Synonyms: instrument

Hypernyms: equip fit fit out outfit

the means whereby some act is accomplished(n)

Synonyms: instrument tool

Hypernyms: agency means way

Examples: my greed was the instrument of my destruction science has given us new tools to fight disease

write an instrumental score for(v)

Synonyms: instrument instrumentate

Hypernyms: compose write

a person used by another to gain an end(n)

Synonyms: cat's-paw instrument pawn

Hypernyms: assistant help helper supporter

address a legal document to(v)

Synonyms: instrument

Hypernyms: address direct

(law) a document that states some contractual relationship or grants some right(n)

Synonyms: instrument legal document legal instrument official document

Hyponyms: acquittance act affidavit arraignment articles of incorporation assignment authorisation authorization bill bill of indictment brief certificate conveyance debenture deed deed of conveyance deed of trust derivative derivative instrument enactment impeachment income tax return indictment judgement judgment judicial writ law legal brief legal opinion letters of administration letters patent letters testamentary licence license living will mandate manifest measure negotiable instrument opinion passport patent permit power of attorney release return security ship's papers tax return testament title trust deed will work papers work permit working papers writ written agreement

Hypernyms: document papers written document

the semantic role of the entity (usually inanimate) that the agent uses to perform an action or start a process(n)

Synonyms: instrument instrumental role

Hypernyms: participant role semantic role

any of various devices or contrivances that can be used to produce musical tones or sounds(n)

Synonyms: instrument musical instrument

Hyponyms: barrel organ bass calliope electronic instrument electronic musical instrument grind organ hand organ hurdy gurdy hurdy-gurdy jew's harp jews' harp keyboard instrument mouth bow music box musical box percussion instrument percussive instrument steam organ street organ stringed instrument wind wind instrument

Hypernyms: device

Instrument may refer to: