تعليم اميزي بودن . در برداشتن درس و عبرت

فرهنگ جامع

instructiveness

تعليم اميزى بودن ،در برداشتن درس و عبرت

فرهنگ جامع

instructiveness

فرهنگ لغات عمومي
تعلیم امیزی بودن،در برداشتن درس و عبرت