فرهنگ جامع

instructional computing

کامپيوتر : فرايند اموزشى تدريس مراحل گوناگون علم کامپيوتر و پردازش داده به افراد