فرهنگ برق

instruction time

زمان دستورالعمل زمان لازم برای اجرای دستورالعملی با تعداد نشانی مشخص در رایانه مقدار نوعی این زمان 30000 دستورالعمل در ثانیه است .

زمان دستورالعمل

فرهنگ جامع

instruction time

کامپيوتر : زمان دستورالعمل