فرهنگ روانشناسی

instruction repertoire

دستورگان .

فرهنگ جامع

instruction repertoire

کامپيوتر : موجودى دستورالعمل