فرهنگ برق

instruction counter

شمارنده ی دستورالعمل شمارنده ای که محل دستورالعمل رایانه ای بعدی را برای اجرا نشان می دهد .

فرهنگ کامپیوتر

Instruction counter

شمارنده دستورالعمل

دستورالعمل شمار .

فرهنگ جامع

instruction counter

شمارنده دستورالعملکامپيوتر : شمارشگر دستورالعمل