فرهنگ جامع

instruction control unit

کامپيوتر : واحد کنترل دستورالعمل