فرهنگ برق

instruction code

رمز دستورالعمل یک زبان مصنوعی برای تشریح یا تعریف دستورالعملهایی که توسط رایانه ی رقمی اجرا می شود . معمولاً هر دستورالعمل دارای یک بخش مش

کد دستورالعمل

رمز دستورالعمل .

فرهنگ جامع

instruction code

رمز دستورالعملکامپيوتر : کد دستورالعمل