بنيادگذار،موسس

فرهنگ لغات عمومي
بنیادگذار،بانی،موسس،برگمارنده
فرهنگ لغات مديريت
موسس
فرهنگ لغات حقوق و فقه
موسس