نهادهابازرگانى : سازمانها

فرهنگ لغات عمومي
نهادها،سازمانها
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
نهادها
فرهنگ لغات حسابداري
نهادها

عمومی :
economic institutions
نهادهای اقتصادی

واژه های نزدیک