فرهنگ جامع

institutionalization

نهادى کردن ،نهادى شدنروانشناسى : به پناهگاه سپردن

فرهنگ جامع

institutionalization

فرهنگ لغات عمومي
نهادی کردن،نهادی شدن به پناهگاه سپردن
فرهنگ لغات پزشکي
ارجاع بیمار به یک مرکز مراقبت بهداشتی (اغلب روانپزشکی) برای درمان
فرهنگ لغات روانشناسي
به پناهگاه سپردن

واژه های نزدیک