سياست خيريه و اخلاقي ، بنياد گرائي. سياست ترويج امور خيريه و اصلاح بزهکاران از طرق اخلاقي و تاديبي(نه از راه مجازات)،

سياست ترويج امور خيريه و اصلاح بزهکاران از طرق اخلاقي و تاديبي نه از راه مجازات .سياست خيريه واخلاقي.بنياد گرايي

فرهنگ جامع

institutionalism

مکتب اصالت نهاد،سياست ترويج امور خيريه و اصلاح بزهکاران از طرق اخلاقى و تاديبى(نه از راه مجازات)،سياست خيريه و اخلاقى ،بنياد گرايىبازرگانى : نهادگرائى

فرهنگ جامع

institutionalism

فرهنگ لغات عمومي
مکتب اصالت نهاد،نهادگرائی
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
مکتب اصالت نهاد
فرهنگ لغات حقوق و فقه
سیاست ترویج امور خیریه و اصلاح بزهکاران از طریق اخلاقی و تأدیبی
فرهنگ لغات فلسفه
نهاد گرایی
فرهنگ لغات حسابداري
مکتب اصالت نهاد

Institutionalism may refer to:

  • Institutional theory, an approach to the study of politics that focuses on formal institutions of government
  • New institutionalism, a social theory that focuses on developing a sociological view of institutions, the way they interact and the effects of institutions on society
  • Institutional economics, an economic school approaching economic issues from a macro sociological point of view
  • New institutional economics, an economic school that analyzes social norms, organizational arrangements etc.
  • Historical institutionalism, a social science method of inquiry that uses institutions as subject of study in order to find, measure and trace patterns and sequences of social, political, economic behavior and change across time and space
  • Institutionalism in political parties, an approach that sees political parties as having some capacities for adaptation, but also sees them as being "prisoners of their own history as an institution"
  • Liberal institutionalism, an approach to international organizations in international relations
  • Legal institutionalism, a judicial and legal school of thought