بغريزه .ازروي غريزه .بطور غير ارادي .خودبخود.ازروي شعوريافراست

فرهنگ جامع

instinctively

به غريزه ،بطور غيرارادى ،خودبخود

فرهنگ جامع

instinctively

فرهنگ لغات عمومي
بغریزه،ازروی غریزه،بطور غیر ارادی،خودبخود،ازروی شعوریافراست

as a matter of instinct(r)

Synonyms: instinctively

Examples: he instinctively grabbed the knife