فرهنگ جامع

instinctive shooting

ورزش : هدفگيرى بدون کمک وسايل ديد