داراي زور . نيرو يافته

فرهنگ جامع

instinct with force

داراى زور،نيرو يافته