تقطیر، قطره قطره ریختن ، قطره قطره ریختن یک مایع در یک حفره (مثلا در چشم یا در گوش خارجی)

ريزش تدريجي .تلقين تدريجي .چيزي که کم کم بکسي بفهماند

ريزش تدريجى

فرهنگ لغات عمومي
ریزش تدریجی،تلقین تدریجی،چیزی که کم کم بکسی بفهماند
فرهنگ لغات حقوق و فقه
القا
فرهنگ لغات پزشکي
تقطیر ، قطه قطره ریختن ، قطره قطره ریختن یک مایع در یک حفره (مثلا در چشم یا در گوش خارجی)

the introduction of a liquid (by pouring or injection) drop by drop(n)

Synonyms: instillation instillment instilment

Hyponyms: infusion

Hypernyms: insertion introduction intromission

a liquid that is instilled drop by drop(n)

Synonyms: instillation

Hypernyms: liquid

واژه های نزدیک