چکاندن ،چکه چکه ريختن ،کم کم تزريق کردن ،کم کم فهماندن ،کم کم تلقين کردن

فرهنگ لغات عمومي
چکاندن،چکه چکه ریختن،کم کم تزریق کردن،کم کم فهماندن،کم کم تلقین کردن