برانگيختن ، تحريک کردن ، وادار کردن.

برانگيختن ،تحريک کردن ،وادار کردنقانون ـ فقه : تحريک کردن

فرهنگ لغات عمومي
برانگیختن،انگیختن،تحریک کردن،وادار کردن،بران داشتن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
تحریک کردن
فرهنگ لغات علوم سياسي
تحریک کردن

حقوق :
instigate a rebellion
شورش راه انداختن

provoke or stir up(v)

Synonyms: incite instigate set off stir up

Hyponyms: raise

Hypernyms: provoke stimulate

Examples: incite a riot set off great unrest among the people

serve as the inciting cause of(v)

Synonyms: inspire instigate prompt

Hypernyms: cause get have induce make stimulate

Examples: She prompted me to call my relatives

واژه های نزدیک