ريزش تدريجى ،تلقين تدريجى

فرهنگ لغات عمومي
ریزش تدریجی،تلقین تدریجی