تجديد کننده ،بنياد گذار،بانى ،موسس

فرهنگ لغات عمومي
تجدید کننده،بنیاد گذار،بانی،موسس