فرهنگ برق

instantaneous velocity

سرعت لحظه ای

فرهنگ جامع

instantaneous velocity

سرعت لحظه اىعلوم مهندسى : سرعت لحظه اىشيمى : سرعت لحظه اىورزش : سرعت انى