فرهنگ برق

instantaneous value

مقدار لحظه ای

فرهنگ معماری

instantaneous value

مقدار لحظه ای

فرهنگ جامع

instantaneous value

علوم مهندسى : مقدار لحظه اىالکترونيک : مقدار لحظه اى

واژه های نزدیک