فرهنگ برق

instantaneous power

توان لحظه ای

فرهنگ برق

Instantaneous Power

توان لحظه ای

فرهنگ جامع

instantaneous power

علوم مهندسى : توان لحظه اى

واژه های نزدیک