فرهنگ برق

instantaneous frequency

فرکانس لحظه ای

فرهنگ جامع

instantaneous frequency

مقدار لحظه اى فرکانسعلوم مهندسى : فرکانس لحظه اى