فرهنگ برق

instantaneous acceleration

شتاب لحظه ای

فرهنگ جامع

instantaneous acceleration

علوم مهندسى : شتاب لحظه اى