انيت . فوريت

فرهنگ جامع

instantaneity

انيت ،فوريت

فرهنگ جامع

instantaneity

فرهنگ لغات عمومي
انیت،فوریت
فرهنگ لغات فلسفه
جنبه آنی

واژه های نزدیک