دم ، آن ، لحظه ، ماه کنوني ، مثال ، فورا.

دم . ان . لحظه . ماه کنوني . مثال . فورا

مربوط به ماه جارى ،دم ،ان ،لحظه ،ماه کنونى ،مثال ،فوراروانشناسى : لحظهبازرگانى : فورا

فرهنگ لغات عمومي
دم،ان،لحظه،هنگام،موقع
فرهنگ لغات الکترونيک
لحظه‌ای
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
فوری
فرهنگ لغات مديريت
ماه جاری
فرهنگ لغات روانشناسي
لحظه
فرهنگ لغات فلسفه
آن ، لحظه

حقوق :
eo instant
در همان لحظه

a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat)(n)

Synonyms: blink of an eye flash heartbeat instant jiffy new york minute split second trice twinkling wink

Hypernyms: bit minute mo moment second

Examples: if I had the chance I'd do it in a flash

occurring with no delay(a)

Synonyms: instant instantaneous

Examples: relief was instantaneous instant gratification

Similar: fast

a particular point in time(n)

Synonyms: instant minute moment second

Hyponyms: climax culmination eleventh hour last minute moment of truth pinpoint psychological moment time

Hypernyms: point point in time

Examples: the moment he arrived the party began

in or of the present month(a)

Synonyms: inst instant

Examples: your letter of the 10th inst

Similar: present

demanding attention(a)

Synonyms: clamant crying exigent insistent instant

Examples: clamant needs a crying need regarded literary questions as exigent and momentous insistent hunger an instant need

Similar: imperative

In physics and the philosophy of science, instant refers to an infinitesimal interval in time, whose passage is instantaneous. In ordinary speech, an instant has been defined as "a point or very short space of time," a notion deriving from its etymological source, the Latin verb instare, from in- + stare, meaning 'to stand upon or near.'