راضى نشو،سخت گير در سياست ،ناموافق ،ناسازگار،غير متراضى

فرهنگ لغات عمومي
راضی نشو،سخت گیر در سیاست،ناموافق،ناسازگار،غیر متراضی