فرهنگ تربیت بدنی

instances have occurred that

مواردي پيش آمده است

فرهنگ جامع

instances have occurred that

مواردى پيش امده است